Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MEUBAR NV - EVAN FURNITURE VOOR KLANTEN DIE PRODUCTEN ONLINE BESTELLEN VIA DE WEBSITE WWW.TOMORROWFURNITURE.COM 

Identiteit van de ondernemer

Meubar NV
Industriestraat 9
8211 Zedelgem
Tel: 050 22 04 04

marketing@meubar.be
info@meubar.be

 Artikel 1.    Algemeen

1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via www.tomorrowfurniture.com.

1.2    Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op www.tomorrowfurniture.com betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

1.3    Meubar NV wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.

1.4    Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Meubar NV. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Meubar NV zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Meubar NV.

1.5    Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 

Artikel 2.    Definities

2.1    Meubar NV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Delise Cosmetics en/of diens dochterondernemingen en/of rechtsopvolger(s).

2.2    Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Meubar NV de Overeenkomst heeft gesloten.

2.3    Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.4    Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Meubar NV aan de klant.

2.5    Schriftelijk: op schrift of per e-mail 

2.6    Producten: de producten die door Meubar NV op haar internetsite worden aangeboden.

2.7    Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

2.8    Internetsite: www.tomorrowfurniture.com

2.9    Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG). 

Artikel 3.    Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1    Alle aanbiedingen van Meubar NV, alsmede de door Meubar NV opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2    Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door Meubar NV schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Meubar NV beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

3.3    Meubar NV heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Meubar NV zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

3.4    De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Meubar NV opgegeven informatie juist en volledig is. 

Artikel 4.    Uitvoering van de Overeenkomst

4.1    Meubar NV zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken.

4.2    Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigings e-mail binden Meubar NV niet. 

Artikel 5.    Levering 

5.1    Alle door Meubar NV genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Meubar NV bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

5.2    Overschrijding van de door Meubar NV opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.

5.3    Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant Meubar NV schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

Artikel 6.    Prijzen

6.1    Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2    Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Meubar NV zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

 Artikel 7.    Betaling

7.1    Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Meubar NV van de verschuldigde prijs door de klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. Meubar NV kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Meubar NV van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven.

7.2    Betalingen kunnen worden uitgevoerd per creditcard (Mastercard, VISA, of American Express), via iDeal, Apple Pay, Banktransfer of Bancontact. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Mocht de klant kiezen voor iDeal, Bancontact of Apple Pay dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant vooruitbetaald.

7.3    Meubar NV is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, indien de klant niet vooruit betaalt of in geval van een toerekenbare niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

7.4    Indien de betaling door klant geschiedt per creditcard, geldt het volgende. De verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat tijdens de bestelling door de klant op de internetsite van Meubar NV wordt opgegeven als zijnde het adres van de creditcardhouder.

Artikel 8.    Herroepingsrecht

8.1    Nadat de klant de bestelde producten heeft ontvangen, kan hij gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende overeenkomst met Meubar NV, zonder opgave van redenen, herroepen.

8.2    Deze termijn gaat in op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt, of:

  1. a)    indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt; 
  1. b)    indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
  1. c)    voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

8.3    Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan Meubar NV.

8.3.1    Modelformulier voor herroeping: 

⦁    Aan: […]

⦁    Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):……..  

⦁    Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ……..

⦁    Naam /Namen consument(en): ……..

⦁    Adres consument(en): ……..  

⦁    Datum …….. 

⦁    Handtekening van consument(en)  (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) schrappen wat niet past

8.3.2    Voor de uitoefening van het herroepingsrecht volstaat het om de mededeling van de uitoefening ervan te verzenden binnen de in artikel 8.1 vermelde termijn. 

8.3.3    Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.3.4    De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorig lid.

8.3.5    De klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door Meubar NV vastgesteld retouradres. Onverminderd het herroepingsrecht, dient u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking terug te sturen en deze verpakking zo min mogelijk te beschadigen. 

8.3.6    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

8.3.7    Meubar NV draagt de kosten van het terugzenden van de producten indien de klant gebruik maakt van het retourformulier en het pakket bij een BPost punt aflevert. Indien de klant op een andere manier wenst te retourneren, draagt de klant de kosten voor het retourneren.

Verplichtingen van Meubar NV bij herroeping

8.4    Als Meubar NV de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

8.5    Meubar NV vergoedt alle betalingen van de klant binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Meubar NV aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.6    Meubar NV gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

8.7    Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Meubar NV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

8.8    Meubar NV behoudt het recht om slechts de restwaarde van geretourneerde producten te vergoeden wanneer de producten op risico van of door de schuld van de klant zijn beschadigd of anderszins een waardevermindering hebben ondergaan die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

8.9    Meubar NV sluit de navolgende producten uit van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

8.10    Bij gebruikmaking van een couponkorting geldt een minimum netto te besteden bedrag. Ingeval van een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing. Mocht u door het retourneren van een product of producten beneden het minimum netto te besteden bedrag komen, wordt de volledige couponkorting met de retour verrekend.

  1. d)    Reclame en garanties

9.1    De klant heeft het recht om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Meubar NV daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld, en dit uiterlijk binnen de twee jaar te rekenen vanaf de levering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. 

9.2    Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze niet-essentiële wijzigingen in het product betreffen.

9.3    Indien de geleverde producten gebrekkig zijn, wordt er naar keuze van de klant binnen een redelijke termijn voorzien in een vervangend product of in een herstel van het gebrek. Ingeval van vervanging zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op deze nieuwe levering. Indien de gekozen remedie onmogelijk is of de kosten ervan buiten verhouding zouden zijn voor Meubar NV, heeft Meubar NV het recht om deze remedie te weigeren. De kosten voor de remedie worden door Meubar NV gedragen. Indien het herstel of de vervanging niet mogelijk is of de kosten ervan buiten verhouding zouden zijn, heeft de klant het recht om te kiezen voor een ontbinding van de koop of een vermindering van de koopprijs. Daarbij kan het gebruik dat de consument in de tussentijd van het goed heeft gehad in rekening worden gebracht. 

9.4    Klachten over niet-conformiteit of gebreken verjaren in ieder geval twee jaar na het tijdstip van afleveren van producten dan wel één jaar vanaf de dag waarop de klant het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, naargelang wat zich het eerst voordoet.

9.5    De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van Meubar NV.

  1. e)    Gebruik website

10.1    Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op lay out en vormgeving van de website rusten bij Meubar NV en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

10.2    De informatie op de website wordt door Meubar NV met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Meubar NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

10.3    De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Meubar NV heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

10.4    Meubar NV  draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website, die door derden zijn uitgegeven.

10.5    Meubar NV  garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten

10.6    De door Meubar NV  opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

  1. f)    Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

11.1    Meubar NV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals omschreven in haar privacy statement.

  1. g)    Plichten van de klant

12.1    Indien de klant via de internetsite een account bij Meubar N  aanvraagt, verschaft Meubar NV na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

12.2    De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.

12.3    De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Meubar NV mag er van uit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.

  1. h)    Aansprakelijkheid

13.1    Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

13.2    Meubar NV  is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. Meubar NV is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.

13.3    Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Meubar NV, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Meubar NV te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Meubar NV, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

  1. i)    Inschakeling derden

14.1    Meubar NV is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij een onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van Own Selfcare  te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

14.2    De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 13, gelden mede voor deze derden.

  1. j)    Overmacht

15.1    Indien Meubar NV als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Meubar NV gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de klant jegens Meubar NV enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel klant als Meubar NV gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Misschien vind je dit ook leuk?